Vážení rodiče,

tímto Vás informujeme, že od 25. května 2020 zahajujeme dobrovolnou prezenční výuku pro žáky od 1. do 5. třídy. Výuku povede převážně asistent pedagoga nebo vychovatel a v některých případech zvažujeme i zapojení učitele na část výuky. Skupinu žáků, která bude do 30. června neměnná, povedou 2 až 3 pedagogičtí pracovníci cca od 8 do 16 hodin.


 

1          Bezpečnostní a hygienická pravidla

Výuka bude realizovaná na základě následujících bezpečnostních a hygienických pravidel (na základě pokynů uvedených v manuálu MŠMT vydaného 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce šk. roku 19/20):

1.1     Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

1.2     Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se shromáždí na určeném místě v určený čas (o tomto Vás budeme informovat do 22. května 2020).
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Škola stanoví přiměřená pravidla odpovídající odchodu žáků ze školy (o tomto Vás budeme informovat do 22. května 2020, zatím zvažujeme možnost odchodu po obědě nebo v 16 hodin).

1.3     Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k vyloučení žáka z výuky.
 • Žáci se přezují a odloží svrchní věci až na určeném místě ve třídě.

1.4     V budově školy

 • Žáci budou dbát pokynů pedagogického pracovníka při přesunech na chodbách, na toalety apod. (rozestupy stále 2 metry)
 • Při vstupu do školy budou dezinfekční prostředky

1.5     Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Případnou absenci jsou rodiče povinni omlouvat přes Bakaláře.

1.6     Pravidla školního stravování

Žáci budou mít možnost stravování ve školní jídelně.

 • Žáci si musí jídlo objednat předem.
 • Před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce.
 • Zaměstnanec jídelny jim vydá jídlo, pití i příbor.
 • Každý žák sedí sám u stolu.
 • Roušku má žák sundanou pouze při samotné konzumaci jídla a má ji odloženou ve vlastním sáčku, který odloží za sebe na židličku.

1.7     Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Do školy nesmí žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka.

1.8     Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

1.9     Čestné prohlášení

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák podepsané čestné prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení

Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení je v příloze této zprávy. V případě, že si čestné prohlášení nemůžete vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole od 8 do 17 h do 18. 5. a od 8 do 12 hodin do 22. 5. 2020.


 

2          Kritéria pro přijímání žáků k prezenční výuce:

V případě, že škola nebude moct přijmout všechny žáky k prezenční výuce, budou přednostně přijímání žáci podle následujících kritérií:

 1. oba zákonní zástupci pracují nebo zákonný zástupce je pracující samoživitel/ka;
 2. jeden zákonný zástupce pracuje;
 3. ostatní.

Pracující osobu chápeme jako člověka, který nepobírá od státu finanční pomoc (např.: ošetřovné, nemocenskou, mateřskou, rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti)

Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2., dále dle kritéria 3. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, budou upřednostněni žáci z nižších ročníků.


 

3          Způsob přihlášení k prezenční výuce:

Zákonný zástupce od 11. 5. do 18. 5. 2020 odevzdá podepsanou přihlášku k prezenční výuce, která bude zahájena 25. 5. 2020.

Přihláška k prezenční výuce je k dispozici:

 • zde: Přihláška
 • nebo v tištěné podobě u hlavního vchodu do školy v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin, kde lze i žádost vyplnit a vhodit do schránky.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditelstvi@zs5kvdk.cz,
 • poštou – ZŠ 5. května, 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
 • vhozením obálky s žádostí do schránky školy u hlavního vchodu do budovy školy v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.

Seznam žáků, kteří se budou účastnit prezenční výuky od 25. 5. 2020, zveřejníme 19. 5. Žáci nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.

 

Mgr. Radan Černý, ředitel školy

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář