Níže uvedené informace upravuje následující příspěvek: http://zs5kvdk.cz/informace-k-zapisu-pro-skolni-rok-20202021/ (ze dne 24. 3. 2020).

Mgr. Radan Černý

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021 se bude konat:

  • ve středu 1. dubna 2020 od 12.00-18.00 h,
  • ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 12.00-16.00 h.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u dětí narozených v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je nutno zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, musí řediteli školy podat písemnou žádost doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem a předložit:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria pro přijímání žáků

Ve školním roce 2020/2021 můžeme otevřít dvě první třídy. Žáci budou přijímáni do maximální kapacity školy. První třída se bude otevírat s maximálním počtem 30 žáků. Další první třída bude otevřena v případě 36 a více zapsaných žáků nastupujících do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

  1. Přednostně budou přijímány děti:
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2017): 5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, B. Martinů, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Drtinova, Dvořákova, Josefa Suka, J. Šlitra, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Lipová, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Městská Podstráň, Na Borkách, Nádražní pěšina, náměstí Denisovo, Nepraktova, Nezvalova, Pařezova, Příčná, Raisova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, V Zahrádkách, Vančurova, Všehrdova, Zlatníkova.
  1. Děti, které nejsou uvedeny v prvním bodě, budou přijímány dle těchto kritérií:

a) děti mající sourozence navštěvujícího ve školním roce 2019/2020 1. až 8. ročník Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731;

b) ostatní.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, které byla přidělena dětem při zápisu.

Průběh zápisu

  • V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce za pomoci pedagogického pracovníka školy požádá písemně o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
  • V rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.

Poučení:

Zákonný zástupce, žadatel o přijetí, má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat, nejpozději do 4. května 2019 zveřejníme seznam přijatých žáků na úřední desce a webových stránkách školy.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může požádat písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, ředitel školy bude moci vyhovět požadavku a začátek povinné školní docházky o jeden školní rok odložit, pokud bude žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže škola žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit.

 

Další podrobnosti a informace o činnosti školy najdete na webových stránkách www.zs5kvdk.cz.

Těšíme se na setkání.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 2. 2020