Informace k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021, které škola zveřejnila na svých stránkách http://zs5kvdk.cz/zapis-deti-do-1-rocniku/, se upravují následujícím způsobem (věk dítěte a kritéria pro přijímání se nemění):

Zápis se uskuteční v termínu od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formulář žádosti o přijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení zde:

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy – paqnztv,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditelstvi@zs5kvdk.cz,
  • poštou – ZŠ 5. května, 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
  • vhozením obálky s žádostí do schránky školy u hlavního vchodu do školy v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2020. Žáci nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.

Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky bude určen dle aktuální situace.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a doručí škole obě žádosti společně.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov

(pouze pedagogicko-psychologická poradna)

telefon: 499 813 080, 605 448 327

email: info@ppptrutnov.cz

 

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8

Trutnov

telefon: 731 582 421

email: spc.tu@centrum.cz


 

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u dětí narozených v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 je nutno zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Kritéria pro přijímání žáků

Ve školním roce 2020/2021 můžeme otevřít dvě první třídy. Žáci budou přijímáni do maximální kapacity školy. První třída se bude otevírat s maximálním počtem 30 žáků. Další první třída bude otevřena v případě 36 a více zapsaných žáků nastupujících do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

  1. Přednostně budou přijímány děti:
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2017): 5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, B. Martinů, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Drtinova, Dvořákova, Josefa Suka, J. Šlitra, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Lipová, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Městská Podstráň, Na Borkách, Nádražní pěšina, náměstí Denisovo, Nepraktova, Nezvalova, Pařezova, Příčná, Raisova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, V Zahrádkách, Vančurova, Všehrdova, Zlatníkova.
  1. Děti, které nejsou uvedeny v prvním bodě, budou přijímány dle těchto kritérií:

a) děti mající sourozence navštěvujícího ve školním roce 2019/2020 1. až 8. ročník Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731;

b) ostatní.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, které byla přidělena dětem při zápisu.

 

Mgr. Radan Černý

Přidejte komentář

Vaše e-mailová zpráva nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Smazat textPřidat komentář