Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se bude konat:

  • ve středu 10. dubna 2024 od 12.00-18.00,
  • ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 12.00-16.00.

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u dětí narozených v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je nutno zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Spolu s dítětem se dostaví k zápisu i jeho zákonný zástupce, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je potřeba předložit cestovní pas a povolení k pobytu.


Průběh zápisu 

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce za pomoci pedagogického pracovníka školy požádá písemně o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

V rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjistí úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu (tj. do 11. května 2024) na úřední desce a webových stránkách školy. Žáci nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které obdrží u zápisu).

Poučení

Zákonný zástupce, žadatel o přijetí, má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.


Podání žádosti o odklad povinné školní docházky

V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2024), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov

(pouze pedagogicko-psychologická poradna)

telefon: 499 813 080, 605 448 327

email: info@ppptrutnov.cz

 

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8

Trutnov

telefon: 731 582 421

email: spc.tu@centrum.cz


Kritéria pro přijímání žáků

Ve školním roce 2024/2025 můžeme otevřít dvě první třídy. Žáci budou přijímáni do maximální kapacity školy. První třída se bude otevírat s maximálním počtem 27 žáků (děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodě – viz seznam ulic níže, škola přijímá všechny). Další první třída bude otevřena v případě 37 a více zapsaných žáků nastupujících do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2014 Sb. v platném znění, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

  1. Přednostně budou přijímány děti:
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce):

5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, B. Martinů, Boženy Němcové, Březinova, Březová, Bubeníkova, Drtinova, Dvořákova, Josefa Suka, J. Šlitra, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Lipová, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Městská Podstráň, Na Borkách, Nádražní pěšina, náměstí Denisovo, Nepraktova, Nezvalova, Pařezova, Příčná, Raisova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárovská, V Zahrádkách, Vančurova, Všehrdova, Zlatníkova.

  1. Děti, které nejsou uvedeny v prvním bodě, budou přijímány dle těchto kritérií:

a) děti mající sourozence navštěvujícího ve školním roce 2023/2024 1. až 8. ročník Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731;

b) ostatní.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu (2. a nebo 2. b) nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, které byla přidělena dětem při zápisu.

Těšíme se na setkání.

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 11. 3. 2024

Mgr. Radan Černý, ředitel školy